Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 – Aanvulling Dungeons and Dragons Sessies. 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Rob van Ruijven | Dungeons and Dice

Adres: Vijfde donk 24, 5233 XN ‘s-Hertogenbosch

E-mailadres: dungeonsanddicenl@gmail.com

KvK-nummer: 69199868

Btw-identificatienummer: NL001784964B52

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • Een product is nieuw, mits anders aangegeven;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 1. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 2. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 3. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien het product beschadigd of zonder originele verpakking terugkomt, kan de ondernemer waardevermindering toepassen, beginnend bij 20%. 
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 – Dungeons and Dragons Sessies

Artikel 17 is geheel op toepassing voor de Dungeons and Dragons sessies. Hierbij zijn de algemene voorwaarden van Vechel Fantasy van Kracht.

Algemene voorwaarden Vechel Ventures
Artikel 1 Definities
Opdrachtgever:
de wederpartij van Vechel Ventures.
Overeenkomst:
de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere
  aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  Vechel Ventures en een opdrachtgever waarop
  Vechel Ventures deze voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van
  toepassing op overeenkomsten met Vechel
  Ventures, voor de uitvoering waarvoor door
  Vechel Ventures derden dienen te worden
  betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie
  voordoet die niet in deze voorwaarden
  geregeld is, dan dient deze situatie te worden
  beoordeeld naar de geest van deze
  voorwaarden.
  Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 4. Alle offertes en aanbiedingen van Vechel
  Ventures zijn vrijblijvend, zij zijn geldig
  gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
  Vechel Ventures is slechts aan de offerte
  gebonden indien de aanvaarding hiervan door
  de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen
  wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 5. Vechel Ventures kan niet aan zijn offertes of
  aanbiedingen worden gehouden indien de
  opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat
  de offertes of aanbiedingen, dan wel een
  onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
  verschrijving bevat.
 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en
  offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen
  van overheidswege, alsmede eventuele in het
  kader van de overeenkomst te maken kosten,
  waaronder verzend-, kopieer-, druk- en
  reiskosten, tenzij anders aangegeven.
  Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering
  van de overeenkomst dit vereist, heeft Vechel
  Ventures het recht bepaalde werkzaamheden
  te laten verrichten door derden.
 8. Vechel Ventures zal de overeenkomst naar
  beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
  de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een
  en ander op grond van de op dat moment
  bekende stand der wetenschap.
 9. Indien door Vechel Ventures of door Vechel
  Ventures ingeschakelde derden in het kader
  van de opdracht werkzaamheden worden
  verricht op de locatie van de opdrachtgever of
  een door de opdrachtgever aangewezen
  locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg
  voor de door die medewerkers in redelijkheid
  gewenste faciliteiten.
 10. Vechel Ventures is gerechtigd de
  overeenkomst in verschillende fasen uit te
  voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
  afzonderlijk te factureren.
 11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
  gegevens, waarvan Vechel Ventures aangeeft
  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
  opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
  begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
  uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
  Vechel Ventures worden verstrekt. Indien de
  voor de uitvoering van de overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig aan Vechel
  Ventures zijn verstrekt, heeft Vechel Ventures
  het recht de uitvoering van de overeenkomst
  op te schorten en/of de uit de vertraging
  voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
  gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
  rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
  vangt niet eerder aan dan nadat de
  opdrachtgever de gegevens aan Vechel
  Ventures ter beschikking heeft gesteld.
 12. Vechel Ventures is niet aansprakelijk voor
  schade, van welke aard ook, doordat Vechel
  Ventures is uitgegaan van door de
  opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens.
  Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
 13. Indien tijdens de uitvoering van de
  overeenkomst blijkt dat het voor een
  behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
  om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen
  partijen tijdig en in onderling overleg tot
  aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  Indien de aard, omvang of inhoud van de
  overeenkomst, al dan niet op verzoek of
  aanwijzing van de opdrachtgever, van de
  bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
  en de overeenkomst daardoor in kwalitatief
  en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan
  kan dit consequenties hebben voor hetgeen
  oorspronkelijk overeengekomen werd.
  Daardoor kan ook het oorspronkelijk
  overeengekomen bedrag worden verhoogd of
  verlaagd. Vechel Ventures zal daarvan zoveel
  als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
  wijziging van de overeenkomst kan voorts de
  oorspronkelijk opgegeven termijn van
  uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever
  aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
  overeenkomst, daaronder begrepen de
  wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 14. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd,
  daaronder begrepen een aanvulling, dan is
  Vechel Ventures gerechtigd om daaraan eerst
  uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
  gegeven door de binnen Vechel Ventures
  bevoegde persoon en de opdrachtgever
  akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
  opgegeven prijs en andere voorwaarden,
  daaronder begrepen het alsdan te bepalen
  tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal
  worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren
  van de gewijzigde overeenkomst levert geen
  wanprestatie van Vechel Ventures op en is voor
  de opdrachtgever geen grond om de

overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
  Vechel Ventures een verzoek tot wijziging van
  de overeenkomst weigeren, indien dit in
  kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg
  zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat
  kader te verrichten werkzaamheden of te
  leveren zaken.
 2. Indien Vechel Ventures met de
  opdrachtgever een vast honorarium of vaste
  prijs overeenkomt, dan is Vechel Ventures
  niettemin te allen tijde gerechtigd tot
  verhoging van dit honorarium of deze prijs
  zonder dat de opdrachtgever in dat geval
  gerechtigd is om de overeenkomst om die
  reden te ontbinden, indien de verhoging van de
  prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
  verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of
  haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs
  van grondstoffen, lonen et cetera of op andere
  gronden die bij het aangaan van de
  overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
  waren.
  Artikel 6 Opschorting, ontbinding en
  tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 3. Vechel Ventures is bevoegd de nakoming van
  de verplichtingen op te schorten of de
  overeenkomst te ontbinden, indien de
  opdrachtgever de verplichtingen uit de
  overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
  nakomt, na het sluiten van de overeenkomst
  Vechel Ventures ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen
  dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
  nakomen, indien de opdrachtgever bij het
  sluiten van de overeenkomst verzocht is om
  zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst en deze
  zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien
  door de vertraging aan de zijde van de
  opdrachtgever niet langer van Vechel Ventures
  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
  tegen de oorspronkelijk overeengekomen
  condities zal nakomen.
 4. Voorts is Vechel Ventures bevoegd de
  overeenkomst te ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard
  zijn dat nakoming van de overeenkomst
  onmogelijk is of indien er zich anderszins
  omstandigheden voordoen die van dien aard
  zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
  overeenkomst in redelijkheid niet van Vechel
  Ventures kan worden gevergd.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden
  zijn de vorderingen van Vechel Ventures op de
  opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
  Vechel Ventures de nakoming van de
  verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
  aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Indien Vechel Ventures tot opschorting of
  ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
  gehouden tot vergoeding van schade en kosten
  daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever
  toerekenbaar is, is Vechel Ventures gerechtigd

Versie 1.0 | 1 juli 2017

Vechel Ventures – KvK nummer: 62519670 – BTW nummer: 077646447B02
Rick Vechel, Rick Regelt, Musician’s Wingmen zijn handelsnamen die vallen onder Vechel Ventures.

tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.

 1. Indien de opdrachtgever zijn uit de
  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
  niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding
  rechtvaardigt, dan is Vechel Ventures
  gerechtigd de overeenkomst terstond en met
  directe ingang te ontbinden zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
  schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
  de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie,
  wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling
  is verplicht.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt
  opgezegd door Vechel Ventures, zal Vechel
  Ventures in overleg met de opdrachtgever
  zorgdragen voor overdracht van nog te
  verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
  tenzij de opzegging aan de opdrachtgever
  toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
  werkzaamheden voor Vechel Ventures extra
  kosten met zich meebrengt, dan worden deze
  aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De
  opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen
  de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
  tenzij Vechel Ventures anders aangeeft.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
  surseance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging – indien en voor zover het beslag
  niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
  laste van de opdrachtgever, van schuldsanering
  of een andere omstandigheid waardoor de
  opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
  vermogen kan beschikken, staat het Vechel
  Ventures vrij om de overeenkomst terstond en
  met directe ingang op te zeggen dan wel de
  order of overeenkomst te annuleren, zonder
  enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
  enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
  De vorderingen van Vechel Ventures op de
  opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
  opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever een geplaatste
  order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
  zullen de werkzaamheden die werden verricht
  en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte

zaken, vermeerderd met de eventuele aan-
afvoer- en afleveringskosten daarvan en de

voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 7 Beschadiging.

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde
  te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
  moment dat de zaken hem ter beschikking
  worden gesteld.
 2. Indien de apparatuur beschadigd wordt
  tijdens de huurperiode dan dient de huurder de
  reparatie of vervanging van de beschadigde
  apparatuur volledig te vergoeding. Onder een
  volledige vergoeding wordt ook verstaand
  bijkomende kosten waaronder het tijdelijk
  huren van vervangend apparatuur, welke
  voortkomen door het beschadigd raken van het

materiaal.

 1. Vechel Ventures zal naar redelijk en
  billijkheid beslissen over de wijze van reparatie
  of vervanging. Over de hiermee gemoeide
  kosten kan op geen enkele wijze gediscussieerd
  worden.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt
  gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen
  recht meer toe op herstel, vervanging of
  schadeloosstelling.
 3. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en
  dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
  Vechel Ventures de gebrekkige zaak vervangen,
  herstellen of deze kosten niet in rekening
  brengen. De keuze is aan Vechel Ventures voor
  welke optie gekozen zal worden.
  Artikel 8 Betaling
 4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van
  de overeenkomst een vast honorarium
  overeenkomen.
 5. Indien geen vast honorarium wordt
  overeengekomen, zal het honorarium worden
  vastgesteld op grond van werkelijk bestede
  uren. Het honorarium wordt berekend volgens
  de gebruikelijk uurtarieven van Vechel
  Ventures.
 6. Het honorarium en eventuele
  kostenramingen zijn exclusief BTW.
 7. Bij opdrachten met een looptijd van meer
  dan twee maanden zullen de verschuldigde
  kosten periodiek in rekening worden gebracht,
  tenzij anders vermeld.
 8. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen
  na factuurdatum, op een door Vechel Ventures
  aan te geven wijze in de valuta waarin is
  gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
  Vechel Ventures aangegeven.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in
  de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
  opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
  van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente
  hoger is, in welk geval de wettelijke rente
  verschuldigd is. De rente over het opeisbare
  bedrag zal worden berekend vanaf het moment
  dat de opdrachtgever in verzuim is tot het
  moment van voldoening van het volledig
  verschuldigde bedrag.
 10. Vechel Ventures heeft het recht de door
  opdrachtgever gedane betalingen te laten
  strekken in de eerste plaats in mindering van de
  kosten, vervolgens in mindering van de
  opengevallen rente en tenslotte in mindering
  van de hoofdsom en de lopende rente. Vechel
  Ventures kan, zonder daardoor in verzuim te
  komen, een aanbod tot betaling weigeren,
  indien de opdrachtgever een andere volgorde
  voor de toerekening van de betaling aanwijst.
  Vechel Ventures kan volledige aflossing van de
  hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
  eveneens de opengevallen en lopende rente en
  incassokosten worden voldaan.
 11. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot
  verrekening van het door hem aan Vechel

Ventures verschuldigde. Bezwaren tegen de
hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever
die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de
artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in
  verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
  ter verkrijging van voldoening buiten rechte
  voor rekening van de opdrachtgever. De
  buitengerechtelijke kosten worden berekend
  op basis van hetgeen in de Nederlandse
  incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
  berekeningsmethode volgens Rapport
  Voorwerk II. Indien Vechel Ventures echter
  hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
  redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
  werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
  aanmerking. De eventuele gemaakte
  gerechtelijke en executiekosten zullen
  eveneens op de opdrachtgever worden
  verhaald. De opdrachtgever is over de
  verschuldigde incassokosten eveneens rente
  verschuldigd.
  Artikel 9 Aansprakelijkheid
 2. De aansprakelijkheid van Vechel Ventures
  voor gebreken van door Vechel Ventures
  geleverde producten en/of geleverde diensten
  blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat
  in voorkomend geval door de aansprakelijke
  verzekeraar van Vechel Ventures aan de
  opdrachtgever wordt uitgekeerd. Mocht geen
  uitkering door de
  aansprakelijkheidsverzekeraar van Vechel
  Ventures plaatsvinden, dan is de
  aansprakelijkheid van Vechel Ventures beperkt
  tot het bedrag dat met de opdrachtgever als
  prijs voor verkoop/ levering van het product
  en/of advies is overeengekomen.
 3. Alle aansprakelijkheid voor
  ondergeschikte/hulppersonen van wordt in alle
  gevallen uitdrukkelijk uitgesloten.
  Artikel 10 Toepasselijk recht
 4. Op elke overeenkomst tussen Vechel
  Ventures en de opdrachtgever is het
  Nederlands recht van toepassing.